Годишна данъчна декларация – какво трябва да знаем?

Годишна данъчна декларация – какво трябва да знаем?

Данъчната декларация, по-известна като Годишна данъчна декларация (ГДД), е документ, чието правно значение е регламентирано в чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Декларацията дава възможност на гражданите да декларират и самоопределят получените през предходната година от тях доходи.

Процедурата по попълване и подаване на ГДД отнема време, а в зависимост от типа декларирани доходи, може и да ви затрудни. В случай че имате съмнения за правилното попълване на ГДД, бихте могли да се обърнете към добър счетоводител или услугите на счетоводна кантора. По този начин си спестявате допускането на грешки, които могат да доведат до недоразумения и финансови загуби.

Лица, съгласно ЗДДФЛ, задължени да декларират доходите си

ГДД подават гражданите, едноличните търговци, земеделските производители и лицата, упражняващи свободни професии. Задължение за подаване на ГДД възниква тогава, когато същите са получили някои от следните видове доходи през изминалата календарна година:

  • наеми – в случай че сте отдавали имот под наем през предходната година, вследствие на което сте получили приход от дейността си;
  • извънтрудови правоотношения по граждански договори;
  • прехвърляне на имуществени и/или други права;
  • доходи от получени награди (парични и/или предметни);
  • доходи от дивиденти, ликвидационни вземания, замяна на акции или дружествени дялове, получени от чужбина.

Всички изброени дотук доходи следва да бъдат обложени с данък върху обща годишна данъчна основа. Същите следва да се декларират с попълването и подаването на ГДД, а впоследствие да бъде внесен и дължимият данък за тях. ГДД подават и всички граждани, които биха искали да се възползват от данъчни облекчения, въпреки че са получавали доходи единствено от трудова дейност.

Какъв данък се дължи според декларираните доходи?

Българската правна уредба и конкретно ЗДДФЛ определя размера на дължимия данък, както следва:

  • 10% плащат гражданите, придобили доходи, извън тези по трудови правоотношения;
  • 15% плащат лицата, които осъществяват дейност като еднолични търговци и/или друг тип дейност, определяна като търговска по смисъла на Търговския закон (ТЗ).

Каква е процедурата по подаване на ГДД?

Образец на данъчна декларация може да бъде взет от всеки офис на НАП, както и да бъде изтеглен от официалната интернет страница на ведомството. Попълнената декларация се подава в клон на НАП по местоживеене, по пощата или онлайн.

Съгласно най-новите промени в закона, отпадна изискването за издаване и прилагане на служебни бележки за изплатени суми на деклариращите лица, независимо от това дали подават ГДД онлайн, или по друг начин. Задължени да подават своите декларации електронно са и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО.

От 2020 г. НАП въведе и услугата за автоматично попълване на ГДД. От нея могат да се възползват граждани с ПИК. ГДД се генерира автоматично в профила на данъчно задълженото лице, като отразява данните, подадени от изплащащите доходите на лицето. След влизане в профила си с ЕГН и ПИК, лицето може да прегледа, коригира и потвърди наличните в декларацията данни.

Какви са сроковете за подаване на ГДД?

Срокът за подаване на ГДД принципно е от 10 януари до 30 април на календарната година, следваща тази, през която е получен декларираният доход.

Колкото до ЕТ и други лица, упражняващи търговска дейност, нуждата от качествено счетоводно обслужване е необходима, както при декларирането на доходи, така и в цялостния процес по управление на бизнеса.